explicit


Core Team

Gagan Malhotra
Vipul Chauhan
Lakshay Bhudiraja
Anubhav Mishra

Techincal Team

Vishesh Mohey
Akshat Bhargava
Abhishek Sindhwani